Kalagayan ng Crew sa Barko sa Panahon ng COVID-19
Ano ang mga senyales ng stress?

Magkakaiba ang reaksyon ng lahat sa mga nakaka-stress na sitwasyon. Ang mga ito ay maaaring mga epekto ng stress sa pisikal at emosyonal na kalagayan:

  • Takot at pangamba sa iyong sariling kalusugan at sa kalusugan ng iyong mga mahal sa buhay, sa iyong pinansyal na sitwasyon o trabaho, o sa pagkawala ng mga serbisyo ng suporta na inaaasahan mo
  • Mga pagbabago sa mga pattern ng pagtulog o pagkain
  • Hirap sa pagtulog o pagpokus
  • Paglala ng mga hindi gumagaling na problema sa kalusugan
  • Paglala ng mga kundisyon sa kalusugan ng pag-iisip
  • Pagdalas ng paggamit ng tabako, alak, o iba pang substance

Matuto pa tungkol sa mabubuting paraan para malabanan ang stress.

Ano ang dapat kong gawin kung kailangan ko ng karagdagang suporta sa kalusugan ng pag-iisip?

Ang pinahabang quarantine at pagtatrabaho sa dagat nang mas matagal ay maaaring maging napakahirap. Makipag-ugnayan sa medikal na tauhan o kapitan ng iyong barko, i-access ang mga available na resource ng iyong kumpanya, o tumawag sa numero ng emergency ng barko kung kailangan mo o ng taong kilala mo ng tulong.

Alamin ang mga senyales ng stress. Maaaring makaranas ka o ang taong kilala mo ng mas matinding stress sa panahong ito ng pandemya. Sobrang bigat sa pakiramdam ng takot at pagkabalisa.

Makipag-ugnayan sa medikal na tauhan o kapitan ng iyong barko, i-access ang available na resource ng kumpanya, o tumawag sa numero ng emergency ng barko kung magkakaroon ng epekto ang stress sa iyong pang-araw-araw na aktibidad sa loob ng ilang magkakasunod na araw. Matuto tungkol sa Mga Tip para sa Pakikipag-usap sa Iyong Provider ng Pangangalagang Pangkalusuganexternal icon.

Kanino ako dapat makipag-ugnayan kung naiisip kong saktan ang aking sarili?

Makipag-ugnayan sa medikal na tauhan o kapitan ng iyong barko, i-access ang mga available na resource ng iyong kumpanya, o tumawag kaagad sa numero ng emergency ng barko kung kailangan mo o ng taong kilala mo ng tulong.

Napag-alamang nakakapagpataas ng panganib ng pagpapatiwakal ang mga pakiramdam ng pag-iisa, depresyon, pagkabalisa, at iba pang emosyonal o pinansyal na stress. Mas malaki ang posibilidad na makaranas ang mga tao ng mga ganitong pakiramdam sa panahon ng krisis tulad ng pandemya.

Gayunpaman, may mga paraan para maprotektahan laban sa pag-iisip na magpatiwakal o mga gawing nauugnay sa pagpapatiwakal. Halimbawa, makakatulong ang suporta mula sa pamilya, mga faith-based at secular na komunidad at pagkakaroon ng access sa personal o virtual na counseling o therapy para malabanan ang pag-iisip na magpatiwakal at mga gawing nauugnay sa pagpapatiwakal, partikular na sa panahon ng krisis tulad ng COVID-19 pandemic.

Source link

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.